Επιχειρήσεις

Ενημέρωση λογιστικών αρχείων (απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων)

Υπολογισμός και υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ (τρίμηνο, μήνας)

Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών.

Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων.

Υποβολή προσωρινών και οριστικής ΦΜΥ

Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων (Ε3, Ε5, Ν, Ε9, Ε2, Ε1)

Έναρξη και διακοπή εργασιών επιχείρησης.

Διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών (intrastat, Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων)

Διαχείριση εισαγωγών και εξαγωγών.

Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και διαδικασιών με το Δημόσιο.

Εταιρική πληροφόρηση – συμβουλευτική.