Ιδιώτες

Σύναξη φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε2, Ε9).

Τροποποιητικές δηλώσεων (Ε1, Ε2, Ε9).

Αίτηση επιδόματος τέκνων.

Αίτηση επιδόματος πετρελαίου.

Έκδοση φορολογικής ενημερότητας.
Υποβολή αιτήσεων ρύθμισης οφειλών.

Σύνταξη μισθωτηρίων συμβολαίων και αποστολή στη ΓΓΠΣ.

Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης, αποφυγής υψηλής φορολόγησης, ανάλωση κεφαλαίου

Φορολογικός εκπρόσωπος

Έκδοση διαφόρων φορολογικών και πληροφοριακών εντύπων (ΕΝΦΙΑ, Τέλη κυκλοφορίας κλπ).

Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και διαδικασιών με το Δημόσιο.

Φορολογικές συμβουλές.